Державне підприємство
Хотинське
Лісове господарство
Державне підприємство
Хотинське
Лісове господарство

Принципи і критері FSC® зі сталого ведення лісового господарства

Принцип 1. Відповідність законодавству і принципам FSC®

Ведення лісового господарства має відповідати чинному законодавству України,міжнародним договорам та угодам, що ратифіковані Україною, а також відповідати Принципам і Критеріям FSC.
Критерій 1.1 При веденні лісового господарства слід враховувати всі національні і регіональні законодавчі акти та адміністративні вимоги.
Критерій 1.2 На підприємстві мають сплачуватися усі види зборів, відрахування, податки та інші платежі, що передбачені чинним законодавством.
Критерій 1.3 На підприємстві мають враховуватися положення, що передбачені ратифікованими Україною міжнародними угодами.
Критерій 1.4 Відмінності між національними законами та нормативами і Принципами та Критеріями ЛОР повинні розглядатися в кожному конкретному випадку з погляду досягнення цілей сертифікації за участі організації, що проводить сертифікацію, і всіх зацікавлених сторін.
Критерій 1.5 Лісогосподарські території мають захищатися від незаконних рубок, самовільного захоплення та інших недозволених видів діяльності.
Критерій 1.6 Підприємство має демонструвати свою постійну прихильність до Принципів і Критеріїв ЛОР.

Принцип 2. Права та обов’язки власників і користувачів

Довгострокові права на володіння і користування земельними і лісовими ресурсами повинні бути чітко визначені, задокументовані та оформлені згідно з чиним законодавством.
Критерій 2.1 Підприємство має чіткі докази прав на лісокористування на визначеній території (наприклад, документ, що надає право власності на землю, постійного користування землею, право традиційного природокористування або договори про довгострокове тимчасове користування лісами тощо).
Критерій 2.2 Місцеві громади, що мають юридичні чи традиційні права на володіння або користування ресурсами, мають можливість здійснювати контроль лісогосподарської діяльності з метою захисту своїх прав і ресурсів, за винятком випадків,коли право контролю добровільно та гласно передано іншим організаціям.
Критерій 2.3 Для вирішення суперечок щодо прав володіння та користування повинні бути використані відповідні правові механізми вирішення таких питань. Будь-які невирішені суперечки слід ретельно розглядати в процесі сертифікаційних заходів. Значні суперечки, що стосуються інтересів багатьох сторін, як правило, є підставою для відмови в сертифікації.

Принцип 3. Права корінних народів.

Слід визнавати і поважати юридичні і традиційні права корінних народів на володіння, користування і управління їх землями, територіями та ресурсами.

Принцип 4. Стосунки з місцевим населенням і права працівників.

Лісогосподарська діяльність повинна підтримувати або поліпшувати у довгостроковій перспективі соціально-економічний добробут працівників лісового господарства і місцевих громад.
Критерій 4.1 Місцевому населенню, що мешкає в зоні діяльності лісогосподарського підприємства, має бути надана можливість першочергового працевлаштування, навчання та отримання інших послуг.
Критерій 4.2 Ведення лісового господарства має відповідати або перевищувати вимоги всіх норм відповідного чинного законодавства та/або нормативних документів,що регламентують питання охорони здоров’я та безпеки виробничого персоналу тачленів їх родин.
Критерій 4.3 Права працівників на організацію і ведення добровільних переговорів із роботодавцями повинні бути гарантовані відповідно до Конвенцій № 87 і № 98 Міжнародної організації праці.
Критерій 4.4 Планування та проведення лісогосподарських заходів повинні включати результати оцінювання їх можливих соціальних наслідків. З населенням і окремими групами, на інтереси яких безпосередньо впливають лісогосподарські заходи, повинні проводитись консультації.
Критерій 4.5 Для розгляду скарг і забезпечення справедливої компенсації місцевим жителям у випадку втрат чи збитків, які наносяться їх юридичним і традиційним правам, власності, ресурсам і умовам життя, повинен бути задіяний відповідний механізм. Для запобігання подібних втрат і збитків повинні здійснюватись відповідні заходи.
 
 

Принцип 5. Використання лісу.

Лісогосподарські заходи повинні бути спрямовані на ефективне багатоцільове використання продуктів і функцій лісу з метою підвищення економічної стійкості підприємства та одержання широкого спектра екологічних і соціальних вигод.
Критерій 5.1 Лісове господарство повинно бути спрямоване на підтримку економічної стійкості підприємства, враховувати при цьому повну екологічну, соціальну та виробничу вартість продукції та забезпечувати необхідні інвестиції для підтримання екологічної ефективності та біологічної продуктивності лісу.
Критерій 5.2 Заходи з ведення лісового господарства і маркетингу повинні сприяти оптимальному використанню різноманітних лісових продуктів і переробці їх на місці.
Критерій 5.3 При веденні лісового господарства слід сприяти зменшенню відходів під час лісозаготівель і перероблення деревини на лісосіці та уникати пошкодження інших видів лісових ресурсів.
Критерій 5.4 Лісогосподарська діяльність повинна бути спрямована на зміцнення і диверсифікацію місцевої економіки, щоб уникнути її залежності від одного виду лісової продукції.
Критерій 5.5 Господарська діяльність повинна визнавати цінність таких функцій лісів як охорона водних і рибних ресурсів, підтримувати їх і, де це можливо, сприяти їх поліпшенню.
Критерій 5.6 Обсяги заготівель лісової продукції не повинні перевищувати рівня, який забезпечує невиснажливе користування.

Принцип 6. Вплив на навколишнє природне середовище.

Ведення лісового господарства повинно забезпечувати збереження лісового біорізноманіття і пов’язаних із ним цінностей, водних ресурсів, ґрунтів, а також унікальних і нестійких лісових екосистем і ландшафтів, підтримуючи тим самим екологічні функції і цілісність лісу.
Критерій 6.1 Оцінювання впливу на навколишнє природне середовище повинно виконуватися відповідно до масштабу й інтенсивності лісогосподарських заходів, а також унікальності природних ресурсів та належним чином інтегруватися в системуведення господарства. В таке оцінювання слід включати як впливи, що відбуваються на ландшафтному рівні, так і вплив власного обладнання, що використовується на місцях. Впливи на навколишнє природне середовище мають оцінюватися ще до початку проведення лісогосподарських заходів, що можуть призвести до порушень.
Критерій 6.2 Необхідно вживати заходів щодо захисту рідкісних видів та видів, існування яких під загрозою або у небезпеці, їх місць розповсюдження (наприклад, місць гніздування та годування). Охоронні зони та захисні території слід встановлювати відповідно до масштабів та інтенсивності ведення лісового господарства, а також унікальності об’єктів, що потребують охорони. Слід регулювати спортивне та промислове полювання, рибальство та збирання колекцій.
Критерій 6.3 Екологічні функції і корисності лісу повинні підтримуватися неушкодженими, поліпшуватися або відновлюватися. Це включає:
а) відновлення лісів та сприяння природним сукцесіям у лісах;
б) біорізноманіття на генетичному, видовому і екосистемному рівнях;
в) природні кругообіги, що впливають на продуктивність лісових екосистем.
Критерій 6.4 Репрезентативні зразки існуючих екосистем в межах ландшафту повинні зберігатися в їх природному стані з урахуванням масштабів та інтенсивності ведення лісового господарства, а також унікальності об’єктів, що потребують охорони. Такі ділянки повинні бути нанесені на карту.
Критерій 6.5 Підготовлені в письмовому вигляді та прийняті до виконання керівні принципи щодо боротьби з ерозією, захисту водних ресурсів, мінімізації впливу на ліс під час лісозаготівель, будівництва доріг та інших механічних порушень.
Критерій 6.6 Системи ведення лісового господарства повинні забезпечити розвиток і сприяння безпечним для навколишнього природного середовища нехімічним методам боротьби із шкідниками та намагатися уникати використання хімічних пестицидів. Слід заборонити використання пестицидів типу 1А і 1В за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров’я та хлорорганічних пестицидів, стійких, токсичних пестицидів або пестицидів, чиї продукти розпаду лишаються біологічно активними і накопичуються в трофічному ланцюгу поза їх цільовим використанням, а також будь-яких пестицидів, заборонених міжнародними угодами. У разі використання хімічних препаратів з метою мінімізації загрози здоров’ю людей і навколишньому природному середовищу слід застосовувати відповідне обладнання та проводити відповідне навчання персоналу.
Критерій 6.7 Хімічні препарати, ємності, рідкі і тверді неорганічні відходи, включаючи залишки палива та мастил, слід видаляти екологічно прийнятним способом за межі територій, де проводяться лісогосподарські заходи.
Критерій 6.8 Використання біологічних препаратів повинно документуватися, бути скороченим до необхідного мінімуму, відстежуватися і нтролюватисявідповідно до національних законів та міжнародно визнаних наукових протоколів. Використання генетично модифікованих організмів повинно бути заборонено.
Критерій 6.9 Використання інтродуцентів повинно ретельно контролюватися та активно відстежуватися з метою уникнення несприятливих екологічних наслідків.
Критерій 6.10 Перетворення лісів на лісові плантації або їх використання, як нелісових територій, не повинно відбуватися за винятком випадків, коли таке перетворення:
а) відбувається на дуже обмеженій частині підприємства;
б) не відбувається на особливо цінних і заповідних лісових територіях;
в) надаватиме чітку реальну надійну довготривалу додаткову вигоду з точки зору охорони лісів в межах лісогосподарської одиниці.

Принцип 7. План заходів щодо ведення господарства.

План заходів щодо ведення лісового господарства, складений з урахуванням масштабу та інтенсивності проведених робіт, повинен існувати в письмовому вигляді, виконуватися і вчасно уточнюватися. В ньому повинні бути чітко сформульовані довгострокові цілі і завдання ведення лісового господарства, а також способи їхнього досягнення.
Критерій 7.1 План заходів щодо ведення господарства і допоміжні документи повинні містити:
а) цілі ведення господарства;
б) описи:
— лісових ресурсів, які плануються до використання;
— екологічних обмежень, в залежності від характеру землекористування і землеволодіння;
— соціально-економічних умов;
— характеру використання прилеглих територій;
в) опис системи управління лісовими ресурсами, заснованої на екологічних характеристиках даного лісу та інформації, отриманої в результаті інвентаризації лісових ресурсів;
г) обґрунтування щорічного обсягу заготівлі лісових ресурсів і вибору видів, що підлягають заготівлі;
д) умови для моніторингу динаміки приросту деревини;
е) заходи екологічної безпеки, засновані на результатах проведеної оцінки впливу на навколишнє природне середовище;
ж) план виявлення й охорони рідкісних видів та видів, що перебувають під загрозою зникнення або зникаючих;
з) карти, що відображають місце розташування лісових ресурсів, включаючи межі територій, що особливо охороняються, запланованих лісогосподарських заходів і карти з інформацією щодо характеру землекористування;
і) опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування.
Критерій 7.2 План заходів щодо ведення господарства повинен регулярно переглядатися за результатами моніторингу чи у разі надходження нової науково-технічної інформації, з урахуванням змін екологічних і соціально-економічних умов.
Критерій 7.3 Для успішного виконання плану ведення лісового господарства працівники підприємства повинні пройти відповідну підготовку, а їх діяльність має контролюватися належним чином.
Критерій 7.4 Поважаючи конфіденційність інформації, суб’єкт лісового господарства повинен доводити до відома громадськості основні положення плану заходів щодо ведення господарства, включаючи положення, які перераховані в пункті 7.1.

Принцип 8. Моніторинг і оцінка.

Відповідно до масштабу та інтенсивності лісогосподарських заходів повинний вестися моніторинг за станом лісу, обсягом лісогосподарської продукції, ланцюжком від заготівельника до споживача, лісогосподарськими заходами, їх соціальними та екологічними наслідками.
Критерій 8.1 Періодичність і характер моніторингу повинні залежати від масштабу та інтенсивності лісогосподарських заходів, а також від відносної складності та вразливості навколишнього природного середовища. Процедура моніторингу повинна бути обгрунтованою та відтворюваною в часі для отримання порівнюваних результатів і оцінювання змін.
Критерій 8.2 Під час ведення лісового господарства слід вивчати і збирати інформацію, необхідну для моніторингу принаймні таких показників:
а) обсяг вилучення усіх видів лісових ресурсів;
б) темпи приросту, лісовідтворення, стан лісів;
в) склад і зміни, що спостерігаються у флорі та фауні;
г) екологічні та соціальні наслідки лісозаготівель та інших лісогосподарських заходів;
д) витрати, продуктивність і ефективність ведення лісового господарства.
Критерій 8.3 Суб’єкт лісогосподарської діяльності зобов’язаний надавати сертифікуючим і контролюючим організаціям документацію, що дозволяє відстежувати ланцюг походження лісопродукції від виробника до споживача.
Критерій 8.4 Результати моніторингу повинні використовуватися під час виконання плану господарських заходів, а також у разі його перегляду.
Критерій 8.5 Поважаючи конфіденційність інформації, суб’єкт господарювання зобов’язаний надати громадськості короткий звіт щодо результатів моніторингових робіт з визначених показників, включаючи показники, перераховані у пункті 8.2.

Принцип 9. Збереження особливо цінних лісів.

Ведення лісового господарства в особливо цінних для збереження лісах має сприяти підтримці або покращенню відповідних характеристик цих лісів. Прийняття рішення стосовно особливо цінних для збереження лісів повинно плануватися з особливою обережністю, прискіпливо враховуючи усі можливі наслідки.
Критерій 9.1 Дослідження на предмет наявності ознак особливо цінних для збереження лісів мають проводитися відповідно до масштабу та інтенсивності ведення лісового господарства.
Критерій 9.2 У рамках консультативної частини сертифікаційного процесу, особлива увага має приділятися відповідним ознакам цих лісів і можливості їхньої підтримки надалі.
Критерій 9.3 План лісогосподарських заходів повинен включати заходи щодо підтримки або поліпшення відповідних ознак особливо цінних для збереження лісів. Такі заходи варто планувати з особливою обережністю, ретельно, з огляду на можливі наслідки. Ці заходи повинні бути перераховані в короткому плані лісогосподарських заходів, доступному для громадськості.
Критерій 9.4 Для оцінювання ефективності заходів, спрямованих на підтримку чи поліпшення ознак особливо цінних для збереження лісів має проводитися щорічний моніторинг.

Принцип 10. Лісові плантації.

Вирощування лісових плантацій повинно плануватися і здійснюватися за всіма принципами та критеріями ЛОР. Оскільки лісові плантації можуть надавати низку соціально-економічних вигод, задовольняючи світові потреби в лісовій продукції, вони повинні доповнювати господарювання та знижувати навантаження на природні ліси, забезпечувати їх відновлення та охорону.
Критерій 10.1 Лісогосподарські цілі щодо створення лісових плантацій, що включають також охорону і відтворення природних і напівприродних лісів, слід чітко визначати в планах ведення лісового господарства та дотримуватися їх виконання.
Критерій 10.2 Плани та схеми розміщення лісових плантацій мають забезпечувати захист, відновлення та охорону природних і напівприродних лісів і не повинні сприяти збільшенню навантаження на них. Відповідно до масштабу лісогосподарських заходів, під час проектування лісових плантацій повинні бути передбачені «зелені коридори» для міграції видів, прирічкові зони, мозаїчність насаджень різного віку та обороту рубки. Розміри та розміщення ділянок лісових плантацій мають бути узгодженими із структурою лісових насаджень, що знаходяться в межах природного ландшафту.
Критерій 10.3 Для підвищення економічної, екологічної і соціальної стабільності в складі лісових плантацій краще застосовувати декілька деревних видів. Таке різноманіття може включати розміри і просторовий розподіл господарських виділів лісових плантацій у межах ландшафтів — чисельність і генетичний склад видів, їх вікову структуру.
Критерій 10.4 Під час вибору деревних видів для створення лісових плантацій слід враховувати наскільки вони в цілому відповідають даним лісорослинним умовам і як це відповідає цілям ведення лісового господарства. Під час проектування лісових плантацій і відновленні деградованих екосистем аборигенні види повинні мати перевагу перед видами — інтродуцентами для кращого збереження біорізноманіття. Інтродуценти можна використовувати лише тоді, коли їхні характеристики є вищі за характеристики аборигенних видів. Інтродуценти повинні знаходитися під ретельним контролем для своєчасного виявлення аномального відпаду, спалахів розвитку шкідливих комах або хвороб та інших негативних екологічних наслідків.
Критерій 10.5 На території лісогосподарського підприємства, із врахуванням частки лісових плантацій, яка визначається стандартами, господарські заходи мають забезпечити відновлення природного лісового покриву.
Критерій 10.6 Необхідно вживати заходи для збереження або поліпшення структури ґрунтів, їхньої родючості і біологічної активності. Техніка, яка використовується, обсяги заготівель, будівництво й експлуатація доріг і волоків, а також вибір видів для створення лісових плантацій не повинні в довгостроковій перспективі призводити до деградації ґрунтів, погіршення якості води або її кількісних показників, істотної зміни русел водотоків.
Критерій 10.7 Слід вживати заходів для запобігання і мінімізації спалахів чисельності шкідників і осередків хвороб, виникнення пожеж, інтродукції інвазійних видів. Комплексний контроль чисельності комах-шкідників повинен передбачатися лісогосподарським планом. Перевага має надаватися профілактичним заходам і біологічним методам боротьби, а не використан-ню синтетичних пестицидів і добрив. Під час створення лісових плантацій має робитися все можливе, щоб уникнути використання добрив і синтетичних пестицидів, у тому числі і в розсадниках. Питання щодо застосування хімічних препаратів розглядається також у Критеріях 6.6 і 6.7.
Критерій 10.8 На додаток до відповідних систем моніторингу, позначених у принципах 4, 6 та 8, моніторинг лісових плантацій повинен включати регулярне оцінювання потенційних екологічних і соціальних наслідків цих заходів (наприклад, характер природного поновлення, вплив на стан водних ресурсів і родючість ґрунтів, наявність вигод для поліпшення добробуту міс-цевого населення) як на території, де проводяться лісогосподарські заходи, так і поза нею. Не допускається широке використання тих видів, для яких не створювалося місцевих дослідних лісових плантацій і немає даних, які свідчать про те, що ці інтродуценти добре адаптуються до місцевих умов, не матимуть тенденції до неконтрольованого поширення і не зашкодять іншим екосистемам. Під час відведення земель під лісові плантації особлива увага повинна приділятися соціальним аспектам, головним чином, коли це стосується дотримання прав місцевого населення на володіння, користування і доступ до ресурсів.
Критерій 10.9 Лісові плантації, закладені після листопаду 1994 року на площах, де зростали природні ліси, як правило, не підлягають сертифікації. Сертифікація може бути дозволена за умови, коли органу сертифікації представлені достатні підтвердження того, що власник або користувач не відповідає прямо чи непрямо за таке перетворення лісів.